• Condicions Generals

  TERMES I CONDICIONS D'ÚS WEB

  Els presents termes i condicions d'Ús, i Política de Privacitat, regulen l'ús segons la Directiva 2009/136/CE, que modifica la llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic del, LLOC WEB: https://lasalvatgellibres.cat, de la qual, RUCADA LLIBRES, SL, d'ara endavant, LA SALVATGE LLIBRES, amb NIF: B-09907775, Registre Mercantil de: BARCELONA, Tom: 48268, Foli: 48, SECCIÓ 8, Fulla: B 587096, amb Domicili en: DE LA VILA, 10, Codi Postal: 08174, Localitat: SANT CUGAT DEL VALLÉS, Província: BARCELONA, és titular.  1. INFORMACIÓ SOBRE LA WEB:

  A través del seu LLOC WEB, https://lasalvatgellibres.cat,, de la qual és titular i administrador, LA SALVATGE LLIBRES, de l'activitat de venda i comercialització en línia de llibres dels millors escriptors de literatura.

  1.1. PUBLICITAT EN LA WEB:

  La Web: https://lasalvatgellibres.cat, podrà albergar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que la informació que exposen en aquesta web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable, LA SALVATGE LLIBRES, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.


  2. DISPONIBILITAT DE LA WEB:

  L'administrador de la pàgina web farà tot el possible per a resoldre tots els dubtes i gestions sol·licitades a tots els USUARIS, en la major brevetat possible en la demanda de les consultes.

  No obstant això, a vegades, i per causes difícilment controlables per l'administrador de la pàgina web com, errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la rapidesa finalment servida als USUARIS, no sigui l'adequada per a realitzar la gestió de les vendes sol·licitades.

  Per al cas que la gestió de la compra no estigui disponible o no es pogués arribar a finalitzar el procés de registre, després d'haver realitzat la gestió en el formulari de venda, l'USUARI, serà informat per correu electrònic de l'anul·lació total d'aquest procés.


  3. SEGURETAT WEB:

  L'administrador de la pàgina web, té les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algorismes de 128 bits, a 256 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible i comprensible per dispositiu de l'USUARI, i el del LLOC WEB, d'aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL, “Secure Socket Layer”, el predecessor del protocol, TLS, “Transport Layer Security”, que es tracta de protocols criptogràfics que proporcionen privacitat i integritat en les comunicacions segures per una xarxa de comunicació, comunament internet, que garanteix que la informació transmesa per aquesta xarxa no pugui ser interceptada ni modificada per elements no autoritzats, garantint que només els emissors i els receptors legítims siguin els que tinguin accés a la comunicació de manera íntegra de la qual es garanteix:

  1. Que l'USUARI, està comunicant les seves dades al centre servidor de l'administrador de la pàgina web i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.

  2. Que entre l'USUARI, i el centre servidor de l'administrador de la pàgina web les dades es transmeten xifratges, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.  4. ACCÉS I ESTADA EN LA WEB:

  4.1. ELS NOSTRES CONTINGUTS:

  Els USUARIS, són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació del LLOC WEB mentre naveguin en la mateixa així, com després d'haver accedit.

  A conseqüència d'això, els USUARIS, són els únics responsables davant l'administrador de la pàgina web i tercers de:

  1.- Les conseqüències que es puguin derivar d'una utilització, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al present document de qualsevol contingut del LLOC WEB, elaborat o no per l'administrador de la pàgina web publicat sota el seu nom de manera oficial.

  2.- Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el LLOC WEB, o impedir el normal gaudi per altres usuaris.

  L'administrador de la pàgina web es reserva el dret a actualitzar els continguts quan el consideri convenient, així com eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l'accés al LLOC WEB a USUARIS, que facin un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol dels termes i condicions que apareixen en el present document.

  L'administrador de la pàgina web informa que no garanteix:

  a).- Que l'accés al LLOC WEB, i/o a les web d'enllaç sigui ininterromput i lliure d'error.

  b).- Que el contingut o programari al qual els USUARIS, accedeixin a través de la web o de les web d'enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o, causi un altre tipus de mal.

  c).- L'aprofitament de la informació o contingut del LLOC WEB, o webs d'enllaç que els USUARIS, poguessin fer per als seus propòsits personals.  5. MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D'ÚS:

  L'administrador de la pàgina web es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del LLOC WEB, així com els presents termes i condicions d'ús.

  Per això, l'administrador de la pàgina web recomana a l'USUARI llegir atentament les condicions i termes d'ús cada vegada que accedeixi al LLOC WEB.

  Els USUARIS, sempre disposaran d'aquests termes i condicions d'ús en un lloc visible, lliurement accessible per a quantes consultes desitgi realitzar.  6. LA NOSTRA RESPONSABILITAT WEB:

  L'administrador de la pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

  1.- De la utilització que els USUARIS, puguin fer del LLOC WEB o webs d'enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

  2.- Els eventuals danys i perjudicis als USUARIS, causats ??per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca i localització dels continguts i/o accés al LLOC WEB, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que disposi el LLOC WEB.

  3.- Dels continguts d'aquelles pàgines a les quals els USUARIS, puguin accedir des d'enllaços inclosos en el LLOC WEB, ja siguin autoritzats o no.

  4.- De l'accés de menors d'edat, (16 anys), als continguts inclosos en el LLOC WEB, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors, com disposar d'alguna de les eines de control de l'ús d'Internet en l'enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus tutors legals.

  L'administrador de la pàgina web no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

  a.- Errors o retards en l'accés al LLOC WEB, per part de l'USUARI, en el moment d'introduir les seves dades en el formulari de registre, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la compra o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'administrador de la pàgina web.

  b.- Errors o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

  c.- Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l'USUARI.

  d.- De la no operativitat o problemes en l'adreça electrònica facilitada per l'USUARI, per a l'enviament de la confirmació de les compres realitzades.

  En tot cas, l'administrador de la pàgina web es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a l'USUARI, per a arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

  Així mateix, l'administrador de la pàgina web té dret a realitzar campanyes promocionals per a promoure el registre de nous usuaris en el seu servei en línia.  7. CERTIFICATS DE LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES.

  LA SALVATGE LLIBRES, de la qual és titular del lloc web: https://lasalvatgellibres.cat,, és assessorada en les normatives de comerç electrònic i Protecció de Dades com el, RGPD-UE-2016/679, la LOPDGDD-3/2018, amb la LSSI-CE-34/2002, i la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions, per GRUP QUALIA, per la qual cosa se li atorga un certificat en format d'imatge digital perquè pugui exposar-ho en el seu lloc web.


  7. 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

  L'administrador de la pàgina web té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina i LLOC WEB, i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s'inclouen en la web.

  S'adverteix als USUARIS, que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial, Reial decret-Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril i posteriors modificacions.

  Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d'abril de 2019 sobre els drets d'autor i drets afins en el mercat únic digital.

  Sense perjudici de l'anterior, el contingut del LLOC WEB, també té la consideració de programa informàtic, per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

  Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola, europea i/o internacional en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de l'administrador.

  L'administrador de la pàgina web informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos en el LLOC WEB: https://lasalvatgellibres.cat,

  Només s'autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatius i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l'usuari l'únic responsable del mal ús d'aquests.


  8. NUL·LITAT:

  En cas que qualsevol clàusula dels presents termes i condicions d'ús sigui declarada nul·la, la resta de clàusules es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa dels presents termes i condicions.

  L'administrador de la pàgina web podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de l'administrador de la pàgina web o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.


  9. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:

  Els presents termes i condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de RUBI, Partit Judicial de SANT CUGAT DEL VALLS, ciutat origen de l'entitat, LA SALVATGE LLIBRES, propietària del LLOC WEB tret que la llei imposi una altra jurisdicció.


  9.1. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES:

  Per la Llei 7/2017, en el seu Article, 40.5, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva, 2013/11/UE, i el Reglament-UE-524/2013, del Parlament Europeu i del Consell, en el seu Article, 5.1, que consta el relatiu a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum: Plataforma de resolució de litigis en línia

  CONDICIONS DE VENDA WEB


  Les clàusules de condicions de venda del LLOC WEB: https://lasalvatgelibres.cat, de la qual és administrador, RUCADA LLIBRES, SL, d'ara endavant, LA SALVATGE LLIBRES, regulen la comercialització i venda en línia dels nostres llibres i actuant com a contracte de la compra realitzada amb les condicions exposades.

  A causa del contingut i la finalitat del LLOC WEB, les persones que desitgin informació hauran d'emplenar el formulari de contacte, els que vulguin adquirir els llibres i productes oferts en aquesta web, hauran de registrar-se en el formulari d'USUARIS/CLIENTS, el qual s'adquireix completant el formulari de REGISTRE, les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per a la seva protecció en aplicació a les Lleis i Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, la LOPD-3/2018, de garantia dels drets digitals, per al comerç electrònic la LSSI-CE-34/2002, la Llei 9/2014 de Telecomunicacions, la Directiva 2011/83/UE, sobre els drets dels consumidors i la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres Lleis complementàries.

  Segons l'article 6 apartat f, i l'article 8, apartat 1, del RGPD-UE-2016/679, i per la LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals en el seu article 84, (protecció dels menors en Interne), exposen que quan l'interessat sigui un menor de 16 anys, no podrà prestar el seu consentiment perquè un comerç en línia reculli les seves dades personals, tal tractament únicament es considerarà lícit si el consentiment el va donar o va autoritzar el titular o titulars de la pàtria potestat o tutela sobre el menor, i només en la mesura en què es va donar o va autoritzar en relació amb l'oferta directa de serveis de la societat de la informació, tret que el menor tingui com a mínim 16 anys complerts que serà licito el seu consentiment.  1. INFORMACIÓ DEL CONTINGUT WEB:

  El LLOC WEB: https://lasalvatgelibres.cat,, de la qual és Administrador, LA SALVATGE LLIBRES, de la venda i comercialització en línia de llibres de lectura en diverses llengües pels millors escriptors del món, amb llibres tècnics, d'assajos, còmics, novel·les i la millor literatura actual.  2. PREUS DELS PRODUCTES I ENVIAMENTS:

  Els preus exposats que s'indiquen a través del LLOC WEB, inclou l'IVA en tots els seus productes i el preu dels enviaments per a comandes en la Península amb quantia superior als 50 euros, serà gratuït, per als d'inferior quantia o fora de la península, dependrà del pes, volum i distància, tarifa que quedés reflectida en el moment de l'acceptació de la compra en l'apartat EL MEU CARRET.

  En les comandes realitzades en aquesta web i recollits en la pròpia Llibreria, no disposarà de despeses d'enviament de la comanda.  3. FORMALITZACIÓ DE COMANDES:

  Una vegada formalitzat la comanda, és a dir, amb l'acceptació de les condicions de venda i condicions d'ús web i la confirmació del procés de compra en l'apartat EL MEU CARRET, l'administrador de la pàgina Web, https://lasalvatgelibres.cat,, enviarà un correu electrònic a l'USUARI/CLIENT, confirmant els detalls de la comanda i dels productes adquirits.  4. FORMA DE PAGAMENT:

  L'USUARI/CLIENT, pagués amb la moneda d'euro €, en el moment de la confirmació de la comanda dels productes adquirits.

  L'USUARI/CLIENT, haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant sistema de pagament; TARGETA DE DEBIT, VISA, MASTERCARD, PAY PAL i altres.

  L'USUARI/CLIENT, haurà de notificar a l'administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el sistema de pagament utilitzat, mitjançant correu electrònic, llibreria@lasalvatgellibres.cat, o via telefònica, +34 93 704 63 33, en el menor termini de temps possible perquè l'administrador de la web pugui realitzar les gestions oportunes.  4.1. MESURES DE SEGURETAT DE LA WEB:

  Aquest LLOC WEB, https://lasalvatgelibres.cat,, compleix amb la normativa, PCI-*DSS (Payment Card Industry-Data Security Standard) compliment obligatori per a totes aquelles Webs que emmagatzemen, manegen i processen informació financera sensible com a dades de targetes bancàries.

  El LLOC WEB: https://lasalvatgelibres.cat,, pàgina web disposa les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algorismes de 128 bits, a 256 bits, d'aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL, “Secure Socket Layer”, que es tracta de protocols criptogràfics que proporcionen privacitat i integritat en les comunicacions segures entre el client i l'administrador de la web.

  5. TERMINIS I LLOC DE LLIURAMENT DE COMANDES:

  Segons el destí es poden utilitzar diverses modalitats o sistemes d'enviament i cada destí té un temps de lliurament que s'especifica en el procés de confirmació de la comanda, el temps de lliurament habitual de la comanda si es disposa del material en estoc és de, 3 a 4 dies aproximats i s'indiquen en dies hàbils, encara que un retard en el lliurament no serà motiu de penalització.

  Els terminis poden variar per raons logístiques o de força major. En els retards dels lliuraments per no disposar en estoc, l'administrador de la pàgina web informarà els seus USUARIS/CLIENTS, quan tingui coneixement d'això.

  L'administrador de la pàgina web no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l'adreça del client introduïda en el formulari de registre de la comanda de compra, hagin estat incorrectes o falta de dades de l'USUARI/CLIENT.

  Cada lliurament es considera efectuada a partir del moment en què es posa la comanda a la disposició de l'USUARI/CLIENT, que es materialitza a través del sistema de control utilitzant per l'empresa de Missatgeria que realitza el transport de la comanda. No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posat a la disposició de l'USUARI/CLIENT, dins del termini i, no hagi pogut ser lliurat per causa imputable al, USUARI/CLIENT.

  SEGUIMENT DE LA COMANDA: Quan la comanda surti de la nostra empresa se li enviés un avís o correu electrònic a l'USUARI/CLIENT, notificant que la seva comanda està sent enviat pel sistema de missatgeria.  5.1. LLIURAMENTS NO REALITZATS I PÈRDUES DEL PRODUCTE:

  Si en el moment del lliurament l'USUARI/CLIENT, es troba absent, el repartidor deixés un comprovant de lliurament indicant com procedir per a recollir la comanda.

  L'administrador de la pàgina web contracta com a part del servei de lliurament de la comanda a una empresa de missatgeria, i altres sistemes els qui garantissin que el lliurament es produeixi.

  Si passades 5 dies hàbils, després de la sortida a repartiment de la comanda no s'ha concertat el lliurament l'USUARI/CLIENT, haurà de posar-se en contacte amb l'administrador de la pàgina web i comunicar la possible incidència.


  En cas que l'USUARI/CLIENT, no procedeixi així, passats els dies hàbils que tenen estipulats els repartidors del transport des de la sortida a repartiment de la comanda, aquest serà retornat, i l'USUARI/CLIENT, haurà de fer-se càrrec de les despeses de devolució de la comanda així com de les despeses de gestió associats.

  Si el motiu pel qual no s'ha pogut realitzar el lliurament, és la pèrdua de la comanda, LA SALVATGE LLIBRES, iniciarà una recerca que retardarà el lliurament de la comanda, circumstància que l'administrador d'aquesta web, solucionés amb el client.  5-2.DILIGÈNCIA EN EL LLIURAMENT DE LA COMANDA:

  L'USUARI/CLIENT, haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant el repartidor que, per compte de l'administrador de la pàgina web realitzi el lliurament de la comanda sol·licitada. Si posteriorment, una vegada revisat els productes l'USUARI/CLIENT, detecta qualsevol incidència com a indicis d'haver estat manipulat o qualsevol desperfecte causat en aquest per l'enviament, aquest es compromet a comunicar-lo al més aviat possible a l'administrador de la pàgina web, al telèfon: +34 93 704 63 33, o via correu electrònic: llibreria@lasalvatgelibres.cat.


  6. DESISTIMENT O DEVOLUCIÓ DEL PRODUCTE:

  6.1. PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ O DESISTIMENT

  El contingut d'aquestes clàusules de venda web, actuen com a comprovant de compra entre l'administrador de la web i el client, d'acord amb ell Reial decret legislatiu, 1/2007, en el seu article 69, 71 i 76, la Llei 3/2014 de 27 de març article 71,104.b, 107, i 108, els llibres i productes comprats en aquesta pàgina web, es podran retornar i reemborsar, sempre que l'USUARI/CLIENT, comuniqui a l'administrador la seva intenció de retorn de la comanda, article, 104.b, el consumidor i usuari disposarà d'un termini mínim de catorze dies (14) naturals per a exercir el dret de desistiment des de la recepció del producte/s adquirit/s fins a la devolució i arribada a les instal·lacions de, LA SALVATGE LLIBRES

  6.2. DESISTIMENT:

  El dret de desistiment no serà aplicable als contractes, en atenció a l'article, 103, de la Llei 3/2014, quan concorrin els següents apartats:

  c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

  e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament.

  i) El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats o de llibres precintats que hagin estat desprecintados pel consumidor i usuari després del lliurament.

  j) El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l'excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.

  Formulari de desistimient

  6.3. DEVOLUCIÓ:

  L'administrador de la pàgina web només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

  a) El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.

  b) L'enviament ha de fer-se usant el mateix embolcall en el qual ha estat rebut per a protegir el producte.

  c) En el cas que no es pugui fer amb l'embolcall amb el qual es va lliurar l'USUARI/CLIENT, haurà de retornar-lo en un embolcall protector perquè el producte arribi a l'administrador de la pàgina web amb les màximes garanties possibles per a la seva revisió.

  d) S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament o factura emesa dins de l'embolcall, havent d'explicar el motiu de la devolució.

  Si el motiu de la devolució és imputable a l'administrador de la pàgina web (el producte és incorrecte o incomplet, no és el que s'havia demanat, etc.), l'import de la devolució serà reemborsat en aplicació de l'article, 107.1, de la Llei 3/2014, si el motiu és un altre, el cost de les despeses de devolució seran a càrrec de l'USUARI/CLIENT;

  Per a procedir amb una devolució, s'han de seguir els següents passos.

  1.- Haurà d'Informar al més aviat possible en dies hàbils al lliurament i indicar que el llibre/s o productes vol ser retornats.

  2.- L'administrador de la pàgina Web informés el, USUARI/CIENT, de l'adreça a la qual ha d'enviar el llibre/s o producte/s.

  3.- L'USUARI/CLIENT, ha de retornar els llibres o productes pel mateix sistema que se li lliuro l'enviament. La devolució la pagués l'USUARI/CLIENT.

  L'administrador de la pàgina web, accepta i tracta les devolucions i canvis en l'empara de les Lleis locals, i la Directiva de la UE anteriorment esmentades.  7. REEMBORSAMENT AL CLIENT:

  Devolució de l'import de la comanda; si ho desitja pot canviar el llibre/s o producte/s per uns altres del catàleg exposat. Aquest dret no s'apliqués en les comandes de manera específica i articles personalitzats.

  L'administrador de la pàgina web gestionarà la devolució de l'import de la comanda, sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament. L'aplicació de la devolució en el compte o targeta del, USUARI/CLIENT, dependrà del sistema de pagament i l'entitat bancària emissora, en atenció a l'article 107.1 i 108, de la Llei 3/2014.  8. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:

  Els presents termes i condicions de venda i ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de RUBI, Partit Judicial de SANT CUGAT DEL VALLÉS, la ciutat origen de, LA SALVATGE LLIBRES, titular del LLOC WEB, https://lasalvatgelibres.cat, tret que la llei imposi una altra jurisdicció.

  8.1. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES:

  En aplicació de la Llei 7/2017, de 2 de novembre, en el seu Article 40.5, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva, 2013/11/UE, Reglament-UE-524/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig, en el seu Article 5.1, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum per a les compres de productes en línia: Plataforma de resolució de litigis en línia: (clica aquí).

  Formulari de Reclamacions o Queixes

  9. POLITICA DE PRIVACITAT:

  RUCADA LLIBRES, amb CIF: B-09907775, informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l'adreça: DE LA VILA, 10, Codi Postal: 08174, Localitat: SANT CUGAT DEL VALLÉS, Província: BARCELONA, o al correu electrònic: llibreria@lasalvatgellibres.cat, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.  CONFECCIÓ DE LES CLÀUSULES: 29/09/2022.

Aquest lloc web emmagatzema dades com galetes per habilitar la funcionalitat necessària de el lloc, inclosos anàlisi i personalització. Podeu canviar la seva configuració en qualsevol moment o acceptar els paràmetres per defecte.

política de cookies

Essencials

Les galetes necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes.


Personalització

Les galetes de personalització permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la forma en què la pàgina es comporta o l'aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.


Anàlisi

Les galetes estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.


Marketing

Les galetes de màrqueting s'utilitzen per rastrejar als visitants en les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a l'usuari individual, i per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.